บทความโรคหลอดเลือดสมอง

เรียงลำดับข้อมูล :
Post Title

การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม

การปรับสภาพบานและสิ่งแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูปวยและผูดูแลในการใชชีวิตประจําวันและทํากิจวัตรประจําตัวการปรับสภาพบาน ประตูกรณีผูปวยที่ใชรถเข็น ควรมีความกวางเพียงพอใหรถเข็นสามารถผานเขาออกไดโดยมีความกวางประมาณ86-90เซนติเมตร

อ่านต่อ >>
Post Title

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การจัดเตรียมอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงควรคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดร่วมด้วย โดยต้องลดอาหารที่มีไขมันสูง ตลอดจนการนําหลักโภชนบําบัดไปใช้ให้ถูกต้องควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์ จะทําให้ผลการรักษาดีขึ้นได้ +++ หลักสําคัญในการควบคุมและป้องกัน

อ่านต่อ >>
Post Title

สิทธิคนพิการ

หลักการในการวินิจฉัยเพื่อลงความเห็นวามีความบกพรองทางการเคลื่อนไหวกรณีออนแรงจากแขนหรือขาจากโรคหลอดเลือดสมอง ตองไดรับการรักษาและฟนฟูอยางตอเนื่องอยางนอยหกเดือนหรืออยูในดุลยพินิจของแพทย เพื่อลงความเห็นวามีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว

อ่านต่อ >>
Post Title

งานดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

งานดูแลสุขภาพผูปวยที่บานของโรงพยาบาลนครพิงคพื้นที่ดําเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลนครพิงคทีมสุขภาพประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด และวิชาชีพอื่นๆ

อ่านต่อ >>
Post Title

โครงการดูแลสุขภาพที่บ้าน

โครงการดูแลสุขภาพที่บ้านโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ >>
Post Title

การเข้ารับบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

แนวทางปฏิบัติ การเข้ารับบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน งานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ แนวทางในการปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กรณี1. เมื่อผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยจากหอผู้ในป่วย (IPD)

อ่านต่อ >>