บทความโรคหลอดเลือดสมอง

เรียงลำดับข้อมูล :
Post Title

การเตรียมของใช้สำหรับผู้ป่วย

การเตรียมของใช้สำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อุปกรณ์ 1. ผ้าปูที่นอน อย่างน้อยควรมี 3 ผืน - ผืนที่ใช้ปูนอน - ผืนไว้สำรองใช้ - ผืนที่กำลังซักตากอยู่ 2 .ผ้ายางปูรองที่นอน 3. ผ้าขวางเตียง 4. เสื้อ 5.ผ้าถุง 6. หมอนใบเล็กนุ่มๆ

อ่านต่อ >>
Post Title

การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

งานดูแลสุขภาพผูปวยที่บานของโรงพยาบาลนครพิงค พื้นที่ดําเนินการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลนครพิงคออกใหบริการติดตามดูแลตอเนื่องที่บานโดยทีมสุขภาพของโรงพยาบาลนครพิงคทีมสุขภาพประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด

อ่านต่อ >>
Post Title

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาตเปนโรคที่พบบอยโดยเฉพาะในผูสูงอายุ และผูที่มีปจจัยเสี่ยงผูปวยมักมีอาการทันทีทันใด อีกทั้งยังเปนสาเหตุการตาย และความพิการที่สําคัญในประเทศไทย

อ่านต่อ >>