บทความโรคหลอดเลือดสมอง

เรียงลำดับข้อมูล :
Post Title

แผลกดทับ

เกิดจากแรงกดที่กระทําตอผิวหนังเปนเวลานานๆ ทําใหเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นไมสะดวกจนมีเนื้อตาย ตําแหนงที่มักจะเกิดแผลกดทับไดบอย

อ่านต่อ >>
Post Title

ภาวะกลืนลำบาก

เกิดจากการทํางานผิดปกติของริมฝปาก ปาก ลิ้น เพดาน หลอดคอ กลองเสียง และหลอดอาหารการปฏิบัติตัว 1. เลือกอาหารใหเหมาะสม ในกรณีที่สามารถรับประทานอาหารไดบางแลวเริ่มจาก1)อาหารปนขนเปนเนื้อเดียวกันเชนโจกขน

อ่านต่อ >>
Post Title

การให้อาหารทางสายยาง

กรณีที่ผูปวยยังไมรูสติ หรือสื่อสารไมรูเรื่อง หรือมีภาวะกลืนลําบากที่รับประทานอาหารเองแลวไมปลอดภัยแพทยจะพิจารณาใหอาหารทางสายยางแทน เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนเพื่อผูปวยรูตัวมากขึ้น หรือฝกจนสามารถกลืนอาหารและน้ําไดอยางปลอดภัยจึงจะสามารถถอด

อ่านต่อ >>
Post Title

การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ

ถาผูปวยรูสติและเคลื่อนไหวดีขึ้นมักจะควบคุมปสสาวะและอุจจาระภายใน 2-3 อาทิตยผูปวยที่ควบคุมปสสาวะหรืออุจจาระไมไดหลังจาก 1เดือนอาจเกิดจากรอยโรคที่รุนแรงติดเชื้อทางเดินปสสาวะตอมลูกหมากโตในผูชายมีประวัติกระเพาะปสสาวะคราก

อ่านต่อ >>
Post Title

ปัญหาการสื่อความหมายและสื่อสาร

การฟนฟูสภาพ กระตุนการสื่อสาร เพื่อใหผูปวยสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. กรณีที่พูดไมไดหรือพูดไมชัดหรือใชภาษาผิดใหฝกพูดอยางงายโดย บริหารริมฝปากลิ้นกระพุงแกม (ตามหนาหัวขอกลืนลําบาก)

อ่านต่อ >>
Post Title

ปัญหาการทำงานของสมองระดับสูง

ตัวอยางลักษณะอาการผูปวยที่มีปญหาการรับรู ผูปวยมักจะละเลยและไมสนใจรางกายดานที่ออนแรง เชน หวีผมดานเดียว สวมเสื้อดานเดียว รับประทานอาหารดานเดียวของจาน

อ่านต่อ >>