บทความ

การให้อาหารทางสายยาง

Post Title

รายละเอียด

กรณีที่ผูปวยยังไมรูสติ หรือสื่อสารไมรูเรื่อง หรือมีภาวะกลืนลําบากที่รับประทานอาหารเองแลว
ไมปลอดภัยแพทยจะพิจารณาใหอาหารทางสายยางแทน เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนเพื่อผูปวยรูตัว
มากขึ้น หรือฝกจนสามารถกลืนอาหารและน้ําไดอยางปลอดภัยจึงจะสามารถถอดสายออกได
1. เตรียมเครื่องใชในการใหอาหารทางสายยางอาหารเหลวที่เตรียมไวรวมทั้งยาของผูปวย
ที่มีใหหลังอาหารใหพรอม
2. จัดทานอนใหผูปวยศีรษะอยูสูงอยางนอย 45องศาในรายที่ผูปวยไมรูสึกตัวควรใหหนุนหมอน
ตั้งแตหลังจนถึงศีรษะโดยใชหมอน 2ใบใหญหรือจัดใหผูปวยนั่งพิงพนักเตียงหรือใหนั่งเกาอี้
3. ญาติหรือผูดูแลตองลางมือใหสะอาดตามวิธีการลางมือที่ถูกวิธี
4. ผูปวยที่เจาะคอมีทอหายใจใหดูดเสมหะในหลอดลมคอกอนเพื่อปองกันผูปวยไอจากการมีเสมหะ
มากขณะใหอาหารทางสายยางปองกันภาวะแทรกซอนปอดอักเสบจากการสําลักอาหาร
5. ลางมืออยางถูกวิธีภายหลังดูดเสมหะใหผูปวย
6. ดึงจุกที่ปดหัวตอปลายสายใหอาหารออกขณะเดียวกันใชนิ้วพับสายคีบเอาไวเพื่อปองกันลมเขา
กระเพาะอาหารผูปวยเพราะจะทําใหผูปวยทองอืดได
7. ใชสําลีชุบน้ําตมสุก เช็ดบริเวณจุกใหอาหารทางสายยาง
8. เอากระบอกใหอาหาร พรอมลูกสูบตอกับหัวตอและปลอยนิ้วที่คีบสายออก ทําการทดสอบดูวา
ปลายสายยางใหอาหาร ยังอยูในกระเพาะอาหารหรือไมโดย ใชกระบอกใหอาหารดูดอาหารหรือน้ําออก
จากพระเพาะถามีมากเกิน 50 ซีซี ใหดันอาหาร น้ํากลับคืนไปอยางชาๆ และเลื่อนเวลาออกไปครั้งละ
1 ชั่วโมง แลวมาทดสอบดูใหมถามีไมเกิน 50 ซีซี ใหดันอาหารน้ํากลับคืนไปอยางชาๆ และใหอาหารได
ถาดูดออกมาแลวไมมีอาหารตามขึ้นมาเลย ใหดูดลมเขามาในกระบอกอาหาร ประมาณ 20 ซีซีแลวตอเขา
กับสายใหอาหารพรอมกับเอาฝามืออีกดานหนึ่ง หรือหูแนบเขากับใตชายโครงดานซาย ดันลมในกระบอก
ใหเขาไปในกระเพาะอาหารอยางชา ถาสายอยูในกระเพาะอาหาร จะรูสึก หรือไดยินเสียงลมเขาไป
ในกระเพาะอาหาร จากนั้นใหดูดลมออกดวย อาจจะประมาณ 20 ซีซี ก็ไมเปนไรถาดูดออกมาแลวไดของเหลว
สีน้ําตาลเขม ๆ ควรปรึกษาพยาบาลเยี่ยมบาน เพราะผูปวยอาจมีปญหาแผลในกระเพาะอาหารได
9. พับสายยาง ปลดกระบอกใหอาหารออก เอาลูกสูบออกจากกระบอกแลวตอกระบอกเขากับสายใหอาหารใหม
10. เทอาหารใสกระบอกครั้งละประมาณ 50 ซีซี ยกกระบอกใหสูงกวาผูปวยประมาณ 1 ฟุต ปลอยใหอาหาร
ไหลตามสายชาๆ อยาใหอาหารไหลเร็ว ถาเร็วมากตองลดกระบอกใหต่ําลง เพราะการใหอาหารเร็วมากเกินไป
จะทําใหผูปวยคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง หรือทองเดิน
11. เติมอาหารใสกระบอกเพิ่มอยาใหอาหารในกระบอกลดระดับลงจนมีอากาศในสาย เพราะอากาศจะทําใหผูปวย
ทองอืดได
12. เมื่ออาหารกระบอกสุดทายเกือบหมดใหเติมน้ําและยาหลังอาหารที่เตรียมไวเติมน้ําตามอีกครั้งจนยา
ไมติดอยูในสายยาง และไมควรมีน้ําเหลือคางอยูในสาย
13. พับสาย ปลดกระบอกใหอาหารออก เช็ดหัวตอดวยสําลีชุบน้ําตมสุกปดจุกหัวตอใหเรียบรอย
14. ใหผูปวยนอนในทาศีรษะสูงหรือนั่งพักหลังใหอาหารตอไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง

1. เปลี่ยน พลาสเตอรที่ติดสายยางกับจมูกทุก 2 – 3 วัน หรือเมื่อหลุด
2. ทําความสะอาดรูจมูก และรอบจมูกดวยไมพันสําลี หรือผาชุบน้ํา
3. ระวังสายยางเลื่อนหลุด ควรทําเครื่องหมายไวเปนจุดสังเกตดวย
4. ถาสายยางเลื่อนหลุดไมควรใสเอง เพราะอาจใสผิดไปเขาหลอดลม ใหมาพบแพทย
5. ควรนํามาพบแพทยเพื่อเปลี่ยนสายใหอาหารเมื่อสกปรก หรือทุก 2 อาทิตย

ที่มาของรูปภาพ  :   http://www.eldercarethailand.com/content/view/37/80/

PDF

VDO