บทความ

ปัญหาการสื่อความหมายและสื่อสาร

Post Title

รายละเอียด

การฟนฟูสภาพ เพื่อใหผูปวยสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดปญหาถาสื่อสารโดยพูดไมไดเลยใหเขียนคําที่ใชบอยๆเชนเขาหองน้ําแลวใหผูปวยยกบัตรคํา
เพื่อสื่อสารแทนหรือถาผูปวยที่เขียนหนังสือไดใหสื่อสารโดยใชการเขียนแทน
2. กระตุนใหผูปวยทําตามคําสั่งเปนลําดับผูปวยที่สื่อสารไมไดจะเกิดความคับของใจและความเครียดได
หากญาติไมเขาใจจะทําใหอาการของผู ปวยแยลงญาติควรประคับประคองจิตใจและอดทนใหเวลากับผูปวย

PDF

VDO