บทความ

งานดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

Post Title

รายละเอียด

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลนครพิงคออกใหบริการติดตามดูแลตอเนื่องที่บานโดยทีมสุขภาพ
ของโรงพยาบาลนครพิงคทีมสุขภาพประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด และวิชาชีพอื่นๆ
ตามสภาพปญหาของผูปวยนอกเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลนครพิงค มีการประสานสงตอใหสถานบริการ
สาธารณสุข ใกลบานติดตามดูแลตอเนื่องที่บาน

ผูปวยท่จะต้องติดตามดูแลตอเนื่องที่บานไดแก ผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต หรือผูปวยที่ใหอาหารทาง
สายยาง ,ใสสายสวนปสสาวะคาไว,เจาะคอ,มีแผล

ตองไดรับการอนุญาตจากผูปวยหรือญาติกอน หากทานตองการรับบริการ กรุณาแจงแพทยผูใหการรักษา
หรือพยาบาลประจําหอผูปวย

หากมีขอสงสัยตองการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอที่ เบอรโทร ๐๕๓-๙๙๙๒๑๕ งานดูแลสุขภาพผูปวย
ที่บานของโรงพยาบาลนครพิงค


ที่มาของรูปภาพ  : 
http://www.feidathai.com/?name=cancer&file=readknowledge&id=228


 

PDF

VDO