บทความ

ภาวะข้อไหล่หลุด

Post Title

รายละเอียด

การฟนฟูสภาพและการปองกัน
1. หลีกเลี่ยงการดึงหรือกระชากแขนขางที่ออนแรง
2. จัดทาทางของแขนใหเหมาะสม ไมปลอยใหแขนขางนั้นหอยในทานั่งใหใชหมอนรองแขนขาง
ที่ออนแรงหรือถานั่งบนเกาอี้หรือรถเข็นใหวางแขนไวบนที่พักแขนทุกครั้ง
3. ใสอุปกรณพยุงไหลทุกครั้งที่นั่ง ยืน หรือเดินพบบอยในระยะอัมพาตออนแรงแบบปวกเปยกเกิด
จากกลามเนื้อรอบหัวไหลออนแรง ภาวะนี้จะดีขึ้น เมื่อมีการฟนตัวของกลามเนื้อ แตถาไมไดรับ
การดูแลรักษาอาจจะทําใหเกิดอาการปวดและขอไหลยึดติดการใชอุปกรณพยุงไหลไมสามารถ
ทําใหไหลกลับเขาไปอยูในที่เดิมไดถาวรถาไมบริหารรวมดวยอาจทําใหขอไหลติดได

PDF

VDO