ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้หญิงเสี่ยงเป็นโรคมากกว่าผู้ชาย

Post Title

รายละเอียด

ผู้หญิงเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชาย
 
       โรคหลอดเลือดสมอง เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสำคัญอย่างมาก 
สาเหตุไม่ใช่เพียงเพราะโรคนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย แต่ผู้รอดชีวิตจากโรคนี้จำนวนมาก
ยังต้องประสบกับความทุกข์ทรมานจากการอยู่ในสภาพอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมทั้งสูญเสียการมองเห็น การพูด 
การเคลื่อนไหว และความสามารถทางสมอง ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมาจากพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหาร เค็มจัด หวานจัด มันจัด ไม่รับประทานผัก ผลไม้ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า 
ไม่ออกกำลังกาย และเครียด พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้เมื่อปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมา
ประชากรไทยพบข้อมูลการเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2552
 
      ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับ 1 ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งเพศหญิงมีจำนวนการเสียชีวิตมากกว่าเพศชาย 
ผู้หญิงมีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าผู้ชาย 
ในผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง10 คน พบว่าเป็นผู้หญิง 6 คน 
ส่วนใหญ่จะพบว่าผู้หญิงเป็นหลอดเลือดสมองเมื่อมีความรุนแรงมากแล้ว ผลการศึกษาพบ 
1 ใน 5 ของผู้หญิงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยในผู้หญิงอายุ 85 ปีขึ้นไป 
มีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ 
ผู้หญิงมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น เช่น โรคเบาหวาน ไมเกรน 
ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะซึมเศร้า และความดันโลหิตสูง และมีอีกหลายปัจจัยเสี่ยง เช่น การตั้งครรภ์ 
ภาวะครรภ์เป็นพิษ การใช้ยาคุมกำเนิด การใช้ฮอร์โมนทดแทนหลังหมดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของ ฮอร์โมน 
และการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นผลให้ผู้หญิง 1 ใน 5 มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง
ชนิดที่พบในผู้หญิง เช่น หลอดเลือดสมองอุดตัน และภาวะเลือดออกใต้เยื้อหุ้มสมองชั้นกลาง ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ของภาวะซึมเศร้าหลังการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นคู่สมรส
ที่เจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มการรายงานด้านสุขภาพจิตที่แย่ลง 
เช่น มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น การแยกตัวและความเหงา 
ผู้หญิงที่เป็นโรคเลือดเลือดสมองมีแนวโน้มที่จะได้รับการรักษาน้อยกว่าผู้ชาย 
ถึงแม้ผู้หญิงจะมีแนวโน้มในการตระหนักเกี่ยวกับโรคในการรับรู้ถึงอาการ
และการรักษาโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชาย แต่ผู้หญิงขาดการตื่นตัว หรือมีความชะล่าใจในการไปโรงพยาบาล
หลังจากที่เริ่มมีอาการ และมีส่วนน้อยที่จะตระหนักถึงระยะเวลาที่ควรมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลา 4.5 ชั่วโมง
สำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ 
โดยการวางแผนจัดการการดำเนินชีวิต แต่สามารถจะเอาชนะโรคหลอดเลือดสมองได้ 
ผู้หญิงต้องทราบข้อมูลเฉพาะในเพศหญิง การป้องกัน การปฏิบัติตัว 
และการดูแลในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวและการสนับสนุน
 
 
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่