บทความ

กล้ามเนื้อหดเกร็ง

Post Title

รายละเอียด

“การรักษากลามเนื้อหดเกร็งจําเปนตองใชการรักษารวมกันหลายๆอยางจึงจะไดผลดี”
จัดทาและยืดกลามเนื้อตามหัวขอ “ขอติดยึด”)
4. ประคบรอนบริเวณที่มีอาการเกร็ง
5. ใชกายอุปกรณเสริม เพื่อลดอาการเกร็งและปองกันขอติดยึด

PDF

VDO